Salgsbetingelser

Innholdsfortegnelse:

1. Avtalen
 2. Partene
 3. Priser
 4. Avtaleinngåelsen
 5. Ordrebekreftelse
 6. Betaling
 7. Levering m.v.
 8. Risikoen for varen
 9. Angrerett
 10. Undersøkelsesplikt
 11. Reklamasjon ved mangel og frist for å melde krav ved forsinkelse
 12. Kjøperens rettigheter ved forsinkelse
 13. Kjøperens rettigheter ved mangel
 14. Selgerens rettigheter ved kjøperens mislighold
 15. Garanti
 16. Personopplysninger
 17. Konfliktløsning

Innledning:

Dette kjøpet er regulert av den nedenstående standard salgsbetingelser for forbrukerkjøp av
 varer over Internett. Med forbrukerkjøp menes her salg av vare til forbruker som ikke
 hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet, og når selgeren opptrer i
 næringsvirksomhet med salg av varer over internett. Kontrakten er utarbeidet og anbefalt
 brukt av Forbrukerombudet.
 Forbrukerkjøp over Internett reguleres hovedsakelig av avtaleloven, forbrukerkjøpsloven,
 markedsføringsloven, angrerettsloven og ehandelsloven, og disse lovene gir forbruker
 ufravikelige rettigheter. Vilkårene i kontrakten skal ikke forstås som noen begrensning i de
 lovbestemte rettighetene, men oppstiller partenes viktigste rettigheter og plikter for
 handelen. Selgeren kan velge å tilby kjøperen bedre vilkår enn det som fremgår av disse
 salgsbetingelsene.
 I tilfeller hvor kontrakten ikke direkte gir løsningen på en problemstilling, må kontrakten
 utfylles med relevante lovbestemmelser.

1. Avtalen

Avtalen mellom kjøper og selger består av opplysningene selgeren gir om kjøpet i
 bestillingsløsningen i nettbutikken (herunder blant annet opplysninger om varens art,
 mengde, kvalitet, andre egenskaper, pris og leveringsbetingelser), eventuell direkte
 korrespondanse mellom partene (for eksempel e-post) samt disse salgsbetingelsene.

Ved motstrid mellom opplysningene selgeren har gitt om kjøpet i bestillingsløsningen i
 nettbutikken, direkte korrespondanse mellom partene og vilkårene i salgsbetingelsene, går
 direkte korrespondanse mellom partene og opplysningene gitt i bestillingsløsningen foran
 salgsbetingelsene, så fremt det ikke strider mot bindende lovgivning.

2. Partene

Firmanavn :TNT Pyro Invest AS
 Kontaktadresse: Fitjanveien 5D
 E-post:kundeservice@tntpyro.no
 Telefonnummer : +4790674151

Kjøper er den person som foretar bestillingen.

3. Priser

Prisene, som er oppgitt i nettbutikken, inkluderer merverdiavgift.
 Opplysninger om de totale kostnadene kjøperen skal betale, inklusive alle avgifter
 (merverdiavgift, toll, og lignende) og leveringskostnader (frakt, porto, fakturagebyr,
 emballasje med videre) samt spesifisering av de enkelte elementene i totalprisen, gis i
 bestillingsløsningen før bestilling er foretatt. (Vareleveranser til Svalbard eller Jan Mayen skal
 selges uten tillegg av merverdiavgift.1)

4. Avtaleinngåelse

Avtalen er bindende for begge parter når kjøperens bestilling er mottatt av selgeren.
 En part er likevel ikke bundet av avtalen hvis det har forekommet skrive- eller tastefeil i
 tilbudet fra selgeren i bestillingsløsningen i nettbutikken eller i kjøperens bestilling, og den
 annen part innså eller burde ha innsett at det forelå en slik feil.

5. Ordrebekreftelse

Når selgeren har mottatt kjøperens bestilling, skal selgeren uten ugrunnet opphold bekrefte
 ordren ved å sende en ordrebekreftelse til kjøperen.
 Det anbefales at kjøperen kontrollerer at ordrebekreftelsen stemmer overens med
 bestillingen med hensyn til antall, varetype, pris osv. Er det ikke samsvar mellom bestillingen
 og ordrebekreftelsen, bør kjøperen ta kontakt med selger så snart som mulig.

6. Betaling

Selgeren kan kreve betaling for varen fra det tidspunkt den blir sendt fra selgeren til
 kjøperen.
 Dersom kjøperen bruker kredittkort eller debetkort ved betaling, kan selgeren reservere
 kjøpesummen på kortet ved bestillingen i inntil 4 dager fra bestillingen.4
 1 Se lov av 19. juni 1969 nr. 66 om merverdiavgift § 16.
 2 Et kredittkort er et betalingskort hvor oppgjøret for kjøpet skjer i etterkant ved at kredittgiveren
 (kredittkortselskapet) sender kortholder faktura med krav om betaling.
 3 Et debetkort er et betalingskort knyttet til en innskuddskonto. Bruk av kortet medfører at brukerens konto blir
 belastet og beløpet blir overført til betalingsmottakerens konto.
 3
 Ved betaling med kredittkort, vil lov om kredittkjøp m.m. komme til anvendelse.5
 Tilbyr selgeren etterfakturering, skal fakturaen til kjøperen utstedes ved forsendelse av
 varen. Forfallsfristen skal settes til minimum 14 dager fra kjøperen mottar forsendelsen.
 Har selgeren særskilt behov for å kreve forskuddsbetaling fra kjøperen, for eksempel ved
 tilvirkningskjøp, kan selgeren kreve dette.
 Kjøpere under 18 år kan kun betale direkte ved selgerens levering av varen eller ved
 utlevering av varen ved postoppkrav.6

7. Levering m.v.

Levering av varen fra selgeren til kjøperen skjer på den måte, på det sted og til det tidspunkt
 som er angitt i bestillingsløsningen i nettbutikken.
 Hvis ikke leveringstidspunkt fremgår av bestillingsløsningen, skal selgeren levere varen til
 kjøper innen rimelig tid og senest 30 dager etter bestillingen fra kunden. Skal selgeren sørge
 for at varen blir sendt til kjøperen, plikter han å få varen fraktet til bestemmelsesstedet på
 egnet måte og på vanlige vilkår for slik transport. Bestemmelsesstedet er hos kjøperen med
 mindre annet er særskilt avtalt mellom partene.

8. Risikoen for varen

Risikoen for varen går over på kjøperen når tingen er overtatt av kjøperen i henhold til
 avtalen. Hvis leveringstiden er kommet og kjøperen unnlater å overta en vare som er stilt til
 hans eller hennes rådighet etter avtalen, har kjøperen likevel risikoen for tap eller skade som
 skyldes egenskaper ved varen selv.

9. Angrerett

Kjøperen kan angre kjøpet av varen etter angrerettslovens bestemmelser7. Angrerett
 innebærer at kjøperen uten grunn kan returnere varen til selgeren selv om det ikke er noen
 mangel ved den og selv om den ikke er levert.
 Kjøperen må gi selger melding om bruk av angreretten innen 14 dager etter at varen, de
 foreskrevne opplysninger om angreretten og angrerettsskjema er mottatt. Mottar kjøperen
 angreskjema og de nødvendige opplysningene på et senere tidspunkt enn ved levering av
 varen, begynner angrefristen å løpe fra den dagen kjøperen mottar angrerettsskjema og
 opplysningene. Har kjøperen ikke mottatt tilstrekkelig informasjon eller angrerettsskjema, vil
 angrefristen likevel gå ut 3 måneder etter at varen er mottatt. Dersom kjøperen ikke har fått
 informasjon om angrerett i det hele tatt, vil fristen være 1 år.
 Meldingen fra kjøper til selger om bruk av angreretten bør av bevishensyn være skriftlig
 (angrerettsskjema, e-post, telefaks eller brev), og den må inneholde opplysninger om
 hvordan kjøperen vil returnere varen til selgeren.
 4 Jf. mønsteravtale utarbeidet av det felles kontraktsutvalget for Sparebankforeningens og Finansnæringens
 hovedorganisasjon – Avtalevilkår for kredittkort og faktureringskort – forbrukerforhold punkt 12 og mønstervilkår
 utarbeidet av Sparebankforeningen og Finansnæringens hovedorganisasjon for betalingskort punkt 11.
 5 Lov av 21. juni 1985 nr. 82 om kredittkjøp m.m.
 6 Personer under 18 år kan kun betale på de nevnte måter ettersom de ikke kan stifte gjeld jf. lov av 22. april
 1927 om vergemål for umyndige (vgml.) § 2.
 7 Lov av 21. desember 2000 nr. 105 om opplysningsplikt og angrerett m.v. ved fjernsalg og salg utenfor fast
 utsalgssted (angrerettloven).
 4
 Ved bruk av angreretten må varen leveres tilbake til selgeren innen rimelig tid. Selgeren er
 forpliktet til å tilbakebetale hele kjøpesummen til kjøperen innen 14 dager fra den dag
 selgeren mottar varen eller henteseddel eller varen er stilt til selgerens rådighet. Selgeren
 kan ikke fastsette gebyrer for kjøperens bruk av angreretten, men selgeren kan kreve at
 kjøperen skal betale kostnadene for returforsendelsen.
 Kjøperen kan undersøke produktet før han eller hun angrer på kjøpet. Varen må likevel
 kunne leveres tilbake til selgeren i tilnærmet samme stand og mengde som den var i da
 kjøperen mottok den. Kjøperen bør sende varen tilbake til selgeren i originalemballasjen hvis
 dette er mulig.
 Kjøperen kan ikke angre på kjøp av varer som forringes raskt, varer som etter sin art ikke
 kan tilbakeleveres, eller på lyd- og bildeopptak (herunder CDer, DVDer) eller
 datamaskinprogrammer hvor forseglingen er brutt. Det sistnevnte unntaket gjelder kun
 dersom selger klart og tydelig har opplyst om vilkårene for bortfall av angreretten på
 forseglingen.

10. Undersøkelse av varen

Når kjøperen mottar varen, anbefales det at han eller hun i rimelig utstrekning undersøker
 om den er i samsvar med bestillingen, om den har blitt skadet under transporten eller om
 den ellers har mangler.
 Hvis varen ikke samsvarer med bestillingen eller har mangler, må kjøperen melde fra til
 selgeren ved reklamasjon jf. kontraktens punkt 11.

11. Reklamasjon ved mangel og frist for å melde krav ved forsinkelse

Dersom det foreligger en mangel ved varen, må kjøperen innen rimelig tid etter at han eller
 hun oppdaget den, gi selgeren melding om at han eller hun vil påberope seg mangelen.
 Fristen kan aldri være kortere enn to måneder fra det tidspunkt da forbrukeren oppdaget
 mangelen. Reklamasjon må likevel skje senest to år etter at kjøperen overtok varen. Dersom
 varen eller deler av den er ment å vare vesentlig lengre, er reklamasjonsfristen fem år.
 Ved forsinkelse må krav rettes selger innen rimelig tid etter at leveringstiden er kommet og
 varen ikke er levert.
 Dersom varen er betalt med kredittkort, kan kjøperen også velge å reklamere og sende krav
 direkte til kredittyter (kredittkortselskapet).8
 Meldingen til selgeren eller kredittyter bør være skriftlig (e-post, telefaks eller brev).

12. Kjøperens rettigheter ved forsinkelse

Dersom selgeren ikke leverer varen eller leverer den for sent i henhold til avtalen mellom
 partene, og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen i
 henhold til reglene i forbrukerkjøpslovens kapittel 5 etter omstendighetene holde
 kjøpesummen tilbake, kreve oppfyllelse, heve avtalen og kreve erstatning fra selgeren.
 Oppfyllelse: Dersom selgeren ikke leverer varen på leveringstidspunktet, kan kjøperen
 fastholde kjøpet og sette en rimelig tileggsfrist for oppfyllelse fra selgeren. Kjøperen
 kan likevel ikke kreve oppfyllelse dersom det foreligger en hindring som selgeren ikke
 kan overvinne eller dersom oppfyllelse vil medføre en så stor ulempe eller kostnad for
 8 Lov av 21. juni 1985 nr. 82 om kredittkjøp m.m. § 8.
 5
 selgeren at det står i vesentlig misforhold til kjøperens interesse i at selgeren
 oppfyller. Faller vanskene bort innen rimelig tid, kan forbrukeren kreve oppfyllelse.
 Heving: Kjøperen kan heve avtalen med selgeren dersom forsinkelsen er vesentlig
 eller hvis selgeren ikke leverer varen innen den tilleggsfristen for oppfyllelse som
 kjøperen har fastsatt. Kjøperen kan likevel ikke heve avtalen mens tilleggsfristen
 løper, med mindre selgeren har sagt at han eller hun ikke vil oppfylle innen fristen.
 Erstatning: Kjøperen kan videre kreve erstatning for tap han eller hun lider som følge
 av forsinkelsen fra selgerens side jf. forbrukerkjøpslovens § 24.
 Kjøperen må melde krav til selgeren ved reklamasjon jf. denne kontraktens punkt 11.

13. Kjøperens rettigheter ved mangel

Dersom varen har en mangel og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side,
 kan kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 6 etter omstendighetene
 holde kjøpesummen tilbake, velge mellom retting og omlevering, kreve prisavslag, kreve
 avtalen hevet og erstatning fra selgeren.
 Retting eller omlevering: Dersom varen har en mangel, kan kjøperen kreve at
 selgeren retter mangelen eller omleverer tilsvarende vare. Selgeren kan motsette seg
 kjøperens krav dersom gjennomføringen av kravet er umulig eller volder selgeren
 urimelige kostnader.
 Selgeren skal foreta rettingen eller omleveringen innen rimelig tid. Retting eller
 omlevering skal foretas uten kostnad for kjøperen, uten risiko for at kjøperen ikke får
 dekket sine utlegg og uten vesentlig ulempe for kjøperen. Selgeren kan ikke foreta
 mer enn to forsøk på retting eller omlevering for samme mangel, med mindre det
 foreligger særlige grunner som gjør at ytterligere forsøk er rimelig.
 Selv om kjøperen verken krever retting eller omlevering, kan selgeren tilby retting
 eller omlevering dersom dette skjer uten opphold. Dersom selgeren sørger for slik
 retting eller omlevering, kan kjøperen ikke kreve prisavslag eller heving.
 Prisavslag: Dersom mangelen ikke rettes eller omleveres, kan kjøperen kreve
 forholdsmessig prisavslag.
 Heving: I stedet for prisavslag kan kjøperen heve avtalen, unntatt når mangelen er
 uvesentlig.
 Erstatning: Kjøperen kan også kreve erstatning for økonomisk tap han eller hun lider
 som følge av at varen har en mangel jf. forbrukerkjøpslovens § 33.
 Kjøperen må melde krav til selgeren ved reklamasjon jf denne kontraktens punkt 11.
 Reglene om reklamasjon gjelder i tillegg til, og uavhengig av, reglene om angrerett og
 eventuelle garantier stilt av selger.

14. Selgerens rettigheter ved kjøperens mislighold

Dersom kjøperen ikke betaler eller oppfyller de øvrige pliktene etter avtalen, og dette ikke
 skyldes selgeren eller forhold på selgerens side, kan selgeren i henhold til reglene i
 forbrukerkjøpsloven kapittel 9 etter omstendighetene holde varen tilbake, kreve oppfyllelse
 av avtalen, kreve avtalen hevet samt erstatning fra kjøperen. Selgeren kan også etter
 6
 omstendighetene kunne kreve renter ved forsinket betaling, inkassogebyr og gebyr ved ikkeforskuddsbetalte
 uavhentede varer.
 Oppfyllelse: Dersom kjøperen ikke betaler, kan selgeren fastholde kjøpet og kreve at
 kjøperen betaler kjøpesummen (oppfyllelse). Er varen ikke levert, taper selgeren sin
 rett dersom han venter urimelig lenge med å fremme kravet.
 Heving: Ved vesentlig betalingsmislighold eller annet vesentlig mislighold fra kjøper,
 kan selgeren heve avtalen. Selgeren kan likevel ikke heve etter at kjøpesummen er
 betalt.
 Selgeren kan også heve kjøpet dersom kjøperen ikke betaler innen en rimelig
 tilleggsfrist for oppfyllelse som selgeren har fastsatt. Selgeren kan likevel ikke heve
 mens tilleggsfristen løper, med mindre kjøperen har sagt at han eller hun ikke vil
 betale.
 Erstatning: Selgeren kan kreve erstatning fra kjøperen for økonomisk tap han eller
 hun lider som følge av kontraktsbrudd fra kjøperens side jf. forbrukerkjøpslovens §
 46.
 Renter ved forsinket betaling/inkassogebyr: Dersom kjøperen ikke betaler
 kjøpesummen i henhold til avtalen, kan selgeren kreve renter av kjøpesummen etter
 lov om renter ved forsinket betaling.9 Ved manglende betaling kan kravet, etter
 forutgående varsel, bli sendt til inkasso, og kjøperen kan da bli holdt ansvarlig for
 gebyrer etter lov om inkassovirksomhet og annen inndrivning av forfalte pengekrav.10
 Gebyr ved uavhentede ikke-forskuddsbetalte varer: Dersom kjøperen unnlater å
 hente ubetalte varer, kan selgeren belaste kjøper med et gebyr på kr 500 + frakt
 tur/retur. Gebyret skal maksimalt dekke selgerens faktiske utlegg for å levere varen
 til kjøperen. Et slikt gebyr kan ikke belastes kjøpere under 18 år. 11

15. Garanti

Garanti som gis av selgeren eller produsenten, gir kjøperen rettigheter i tillegg til de
 rettighetene kjøperen allerede har etter ufravikelig lovgivning. En garanti innebærer dermed
 ingen begrensninger i kjøperens rett til reklamasjon og krav ved forsinkelse eller mangler
 etter punkt 12 og 13.

16. Personopplysninger

Med mindre kjøperen samtykker til noe annet, kan selgeren kun innhente og lagre de
 personopplysninger som er nødvendig for at selgeren skal kunne gjennomføre forpliktelsene
 etter avtalen. Personopplysningene til kjøper under 15 år kan ikke innhentes med mindre
 selgeren har samtykke fra foreldre eller foresatte. Kjøperens personopplysninger skal kun
 utleveres til andre hvis det er nødvendig for at selgeren skal få gjennomført avtalen med
 kjøperen, eller i lovbestemte tilfelle.
 Selgeren kan kun innhente kjøperens personnummer dersom det er saklig behov for sikker
 identifisering og slik innhenting er nødvendig.
 9 Lov av 17. desember 1976 nr. 100 om renter ved forsinket betaling.
 10 Lov av 13. mai 1988 nr. 26 om inkassovirksomhet og annen inndrivning av forfalte pengekrav.
 11 Gebyr kan ikke avkreves personer under 18 år da disse ikke kan stifte gjeld jf. vgml. § 2.
 12 Se lov av 14. april 2000 nr. 31 om behandling av personopplysninger.
 7
 Hvis selgeren vil benytte kjøperens personopplysninger til andre formål, for eksempel til å
 sende kjøperen reklame eller informasjon ut over det som er nødvendig for å få gjennomført
 avtalen, må selgeren innhente kjøperens samtykke ved avtaleinngåelsen. Selgeren må gi
 kjøperen informasjon om hva personopplysningene skal brukes til og om hvem som skal
 bruke personopplysningene. Kjøperens samtykke må være frivillig og avgis ved en aktiv
 handling, for eksempel ved avkrysning.
 Kjøperen skal enkelt kunne kontakte selgeren, for eksempel pr telefon eller e-post dersom
 han eller hun har spørsmål om selgerens bruk av personopplysninger eller hvis han eller hun
 ønsker at selgeren sletter eller endrer personopplysningene.

17. Konfliktløsning

Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Kjøperen kan ta kontakt med
 Forbrukerrådet for å få bistand i en eventuell tvist med selger. Dersom minnelig løsning ikke
 oppnås etter megling i Forbrukerrådet, kan partene skriftlig begjære at Forbrukerrådet
 fremmer tvisten for Forbrukertvistutvalget.13 Vedtak av Forbrukertvistutvalget er rettskraftig
 fire uker etter forkynning. Før vedtaket er rettskraftig, kan partene, ved innsendelse av
 stevning til Forbrukertvistutvalget, bringe vedtaket inn for tingretten.
 13 Se lov av 28. april 1978 nr. 18 om behandling av forbrukertvister.